politie

brandweer

ambulance

koninklijke marechaussee

Het jaar 2016

van de LMO

Met genoegen bied ik u ons jaaroverzicht 2016 aan. Een jaaroverzicht dat, naar ik verwacht, veel herkenbare beelden en teksten zal oproepen over dit nogal turbulente jaar.

 

2016

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

Vooruitblik

op 2017

december

1/2

Heroriëntatie LMO

 

De minister van Veiligheid & Justitie (VenJ) heeft de Tweede Kamer per brief over de realisatie van de LMO geïnformeerd. Er is een heroriëntatie van de aanpak nodig om de vorming van één landelijke organisatie met maximaal 10 locaties onder beheer van de politie te behalen. De kwartiermakers-organisatie wordt een programmaorganisatie die coördineert en faciliteert. De Heroriëntatienotitie beschrijft deze nieuwe koers.

2/2

Programmaplan

 

In navolging van de heroriëntatie is een programmaplan opgesteld voor het programma LMO. Hierin worden onder andere de activiteiten beschreven, die het programma gaat faciliteren, ondersteunen of uitvoeren langs twee programmalijnen: lijn 1) samenvoegen en realisatie van de landelijke ICT en lijn 2) doorontwikkelen. Het programmaplan is in december door de operationele stuurgroep LMO vastgesteld.

1/2

Standaardisatieagenda
Multi-opschaling

 

Met het vaststellen van het ‘Programmaplan 2015-2018’ is afgesproken dat de veiligheidsregio’s samen met de kwartiermaker Meldkamer Brandweer en Multi-Opschaling de komende jaren een zogenoemde ‘standaardisatieagenda’ uitvoeren. De producten van deze agenda zijn met ruim 80 mensen uit het veld opgesteld. Het merendeel zijn standaarden voor werkprocessen, procedures of definities die op de meldkamer worden gebruikt, nodig om vanaf 2020 als één landelijke meldkamer te kunnen functioneren.

2/2

Tweedaagse: Oost-Nederland zet eerste stappen

 

Op dinsdag 16 februari startte de tweedaagse van de LMO Oost-Nederland. Een tweedaagse, met zo’n 70-80 deelnemers, met als doel te komen tot een gezamenlijke visie op samenwerken en samenwonen in Oost-Nederland om zo een basis te leggen voor het programmaplan voor de nieuwe meldkamer in deze regio.

1/2

Going concern Meldkamers

 

In het HGMK-overleg bespreken de Hoofden Gemeenschappelijke Meldkamers samen met de disciplines, Landelijke Eenheid, VenJ, IFV en LMO
7 keer per jaar alle onderwerpen aangaande de going concern van de meldkamers. Belangrijk aandachtspunt in 2016 was de vernieuwing van C2000. Ook verscheen weer 2 keer de continuïteitsmonitor, waarin op basis van de gegevens van de kolomhoofden, HGMK en beheerders van de meldkamers eventuele problemen en risico’s voor de continuïteit van de huidige meldkamers wordt gemonitord.

2/2

Proefopstelling Meldkamer Oost-Brabant goedgekeurd

 

De meldkamers in Eindhoven en Den Bosch worden in het GMC in Den Bosch samengevoegd tot één meldkamer Oost-Brabant. Een belangrijk onderdeel is de inrichting van de ruimte. Op 15 maart 2016 hebben collega’s van beide meldkamers proefopstellingen van deze inrichting uitgezet in de kelder van het GMC. Twee opstellingen zijn beproefd en uiteindelijk is er een opstelling gekozen die door iedereen goedgekeurd is.

1/2

Roadmap Het nieuwe melden

 

Vanuit het Programma Veilige Maatschappij hebben het ministerie van VenJ en de LMO aan TNO gevraagd waar rekening mee te houden bij het moderniseren van het meldproces. Welke nieuwe manieren van melden zijn er nu al en welke gaan er in de toekomst ontstaan? Welke kansen biedt dat? Hoe integreer je dat in toekomstbestendig beleid? Om deze vragen te beantwoorden heeft TNO een roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein ontwikkeld. Dit is de basis voor het doorontwikkelen van Het Nieuwe Melden.

2/2

Gezocht: meer burgerhulpverleners

 

Elke dag sterven 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie binnen 6 minuten kan de overlevingskans verdubbelen. Daarom is een landelijk netwerk gestart dat burgerhulpverleners oproept als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Om zoveel mogelijk burgerhulpverleners te werven zijn Veiligheidsregio Haaglanden, GGD Haaglanden, de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden, het Rode Kruis en de Hartstichting een gezamenlijke campagne in de regio begonnen.

1/2

BAM in voorbereiding

 

De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het samenvoegen van de meldkamers, met betrokkenheid van de partners op regionaal niveau. Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Meldkamers (BAM) is een platform waar de verantwoordelijke bestuurders met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen. Het BAM kan zo een rol spelen om bestuurlijke besluitvorming te stroomlijnen en het proces naar 10 meldkamers te stimuleren. Op 25 november vond het eerste BAM plaats, met voorzitter Carol van Eert. Bekijk ook de infographic voor info over doel en achtergrond.

2/2

Meldkamer Noord Nederland ‘Onderweg naar morgen’

 

De Meldkamer Noord Nederland (MkNN) wil met medewerkers bijdragen aan de veiligheid van en zorg voor burgers en de collega’s in het veld en dit  stimuleren. De onderlinge, multidisciplinaire samenwerking binnen de MkNN speelt daarbij nu en in de toekomst een grote rol. De MkNN is ‘voortdurend onderweg naar morgen’ en tijdens drie succesvolle personeelsbijeenkomsten werd een blik geworpen op de toekomstige samenwerking.

1/2

Visie op continuïteit vastgesteld

 

De gezamenlijke visie op continuïteit van het meldkamerdomein in de toekomst (2020 e.v.) is vastgesteld. Kern van de visie is dat er geen sprake meer zal zijn van de nu gangbare buddyconstructies, maar veel meer van routerings- en procesafspraken. De visie is samen met vertegenwoordigers vanuit de disciplines, de regionaal kwartiermakers, het Politie Diensten Centrum en de Landelijke Eenheid uitgewerkt in een aantal gemeenschappelijke beelden die samen de stip op de horizon vormen.

2/2

Besluit huisvesting Meldkamer Noord Holland

 

De komende twee jaar wordt de meldkamer van Kennemerland verbouwd en ingericht tot de nieuwe meldkamer Noord-Holland. Dit besluit over de huisvesting is voor de zomer genomen, waardoor de nieuwe meldkamer tijdig klaar kan zijn. Medio 2018 moet deze operationeel zijn. De huidige meldkamer Kennemerland verhuist tot dan tijdelijk binnen het meldkamergebouw in Haarlem.

1/2

Locatie mobiele 112-beller sneller te bepalen

 

Dankzij de nieuwe VIL-applicatie (Vaststelling Incident Locatie) is het voor centralisten mogelijk om de locatie van een 112-beller die niet precies weet waar hij is, te bepalen met behulp van een sms-bericht. En het werkt goed: met de VIL-app is de afgelopen zeven maanden in 1575 gevallen een locatie bepaald, waar dit hiervoor nog niet goed mogelijk was. Ook de reacties van centralisten zijn overwegend positief; de app is erg eenvoudig en snel in het gebruik.

2/2

VIL in beeld

 

Ook de Meldkamer Noord-Nederland maakt gebruik van het hulpmiddel VIL om de locatie van melders te kunnen vaststellen, wanneer zij niet weten waar ze zijn. VIL werkt op een smartphone met internetverbinding en locatiebepaling ingeschakeld. Via een SMS met een link er in, kan de beller zijn of haar positie laten bepalen door de centralist. Kijk hier hoe het werkt: VIL Noord Nederland

1/2

Overeenkomsten Meldkamer Bergen op Zoom ondertekend

 

Op 30 augustus zijn de ontwikkel- en gebruiksovereenkomsten ondertekend van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom door Gerrit den Uyl, wnd. directeur Politiedienstencentrum en Peter Noordanus en Jan Lonink als voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Met deze ondertekening hebben politie en de veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe meldkamer en het Regionaal Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio MW-Brabant.

2/2

Oefening procedures Operationele centra

 

De politie heeft in één Operationeel Centrum (OC) per regionale eenheid een oefening gehouden samen met de Landelijke Eenheid om de bereikbaarheid van het OC tijdens het gouden uur te beoefenen. Hierbij zijn alle OC-procedures in het kader van aansturing, coördinatie en opschaling uitgevoerd werden. Dit werd zeer positief ervaren. Er wordt aan gewerkt om hierop in 2017 een vervolg samen met de andere disciplines mogelijk te maken.

1/2

Oriëntatie Nationaal Meldkamer Systeem (NMS)

 

Er is gestart met een kort oriëntatietraject voor NMS met daarin een ‘quick scan’ marktverkenning. Met vertegenwoordigers van de disciplines, het ministerie van VenJ en de LMO wordt gekeken naar het eerdere voorbereidingstraject voor NMS, de relevante ontwikkelingen binnen de disciplines, de ambitie met betrekking tot een nieuw meldkamersysteem, informatiemanagement en mogelijke verbeteringen in de huidige situatie. Dit is input voor een marktverkenning in 2017.

2/2

Werkplan IV en ICT vastgesteld

 

De LMO wil het werk van centralisten technisch ondersteunen met een robuuste, gestandaardiseerde en toekomstbestendige ICT infrastructuur. Dit zorgt voor continuïteit en kwaliteit, flexibiliteit in uitwijk en opschaling en voor schaalbaarheid. Het maakt ook dat de meldkamer klaar is voor technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals NMS, de vernieuwing van C2000 en/of de doorontwikkeling van 112. Het werkplan IV en ICT beschrijft hoe in de komende jaren de landelijke IV en ICT omgeving tot stand komt.

1/2

Meldkamer Limburg operationeel

 

Sinds 18 oktober is de Meldkamer Limburg operationeel. Na zo’n 3 jaar voorbereiding is Venlo verhuisd naar Maastricht. Er is voor gekozen om eerst te gaan samenwonen. Nu is het traject van samenwerken en de doorontwikkeling richting LMO in gang gezet. In een extra lange aflevering van het videojournaal Meldkamer Limburg staan de voorbereidingen en de ervaringen van de collega’s met de verhuizing centraal. Op de toepasselijke datum 1-12 is de meldkamer Limburg feestelijk geopend. Bekijk ook de reportage van deze mijlpaal

2/2

Bijzondere inzet centralisten brandweer in beeld

 

Op 8 oktober rond 19.30u komt een eerste melding binnen van een brand in een uitgaansgelegenheid in de binnenstad van Delft. Voor de dienstdoende brandweercentralisten Erik Prins (intake) en Franny Scheltens (uitgifte) volgt een bijzondere dienst. Er meldden zich 3 personen op de bovenste etage van het pand, die zichzelf niet meer in veiligheid konden brengen. De Veiligheidsregio Haaglanden maakte een film over deze spannende inzet, waarin het werk van de brandweercentralisten wordt belicht.

1/2

Pilot multi-intake van start

 

Begin november is de pilot multi-intake gestart. Het doel van multi-intake is om de burger zo goed en snel mogelijk in het eerste contact met de meldkamer te helpen. De pilot is de eerste stap, waarin beproefd wordt wat de optimale reikwijdte van deze multidisciplinaire intake is. Aan de pilot deden 66 centralisten van de verschillende disciplines mee, die op 10 pilotdagen 28 cases hebben beproefd en een schat aan inzichten en veel enthousiasme en betrokkenheid opleverde. De uitkomsten volgen in het voorjaar van 2017.

2/2

Bouw nieuwe meldkamer Rotterdam gestart

 

Na de zomer is de uitvoeringsfase gestart met de verbouwing van de meldkamer Rotterdam. Deze moet op 8 augustus 2017 technisch gereed zijn. Naast de verbouwing zijn ook de eerste stappen gezet richting de samenvoeging van de meldkamermedewerkers en de bestuurlijke voorbereiding. In dit proces zijn verschillende partijen samen onderweg: de meldkamermedewerkers in Dordrecht en Rotterdam, LMO, beide veiligheidsregio's, de RAV'en, de politie, IVC, MDC en ongeveer 250 mensen die bij uitvoeringsinstanties werken.

1/2

Inspiratiesessie Morgen begint vandaag: Het nieuwe melden

 

De wereld verandert continu, technologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen volgen elkaar snel op. Hoe kunnen we hier in het meldkamerdomein alert en tijdig op inspelen? Op 14 december vond een inspirerende sessie plaats met als thema ‘Morgen begint vandaag: Het nieuwe melden’. Tijdens deze middag hoorden deelnemers van de verschillende disciplines de laatste ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe melden. Ook kregen zij inspiratie door goede voorbeelden van ‘buiten’.

2/2

Voorlopige locatiekeuze Meldkamer Midden Nederland

 

De stuurgroep heeft ingestemd met de Businesscase Meldkamer Midden-Nederland met daarin zowel de locatie Kamp van Zeist als Hilversum en heeft deze met een positief advies doorgeleid aan de bestuurlijke achterbannen, inclusief de voorlopige voorkeurslocatie Hilversum. Onderdeel van de businesscase zijn daarnaast ook de behoeftestelling van de disciplines en de financiële verdeelsleutel voor de verdeling van de toekomstige exploitatielasten.

2/2

Vooruitblik op 2017

Samenwerken aan één gemeenschappelijke meldkamer van de toekomst. Nederland veiliger maken, de dienstverlening naar de melder verder verbeteren. Dat was en is ook voor 2017 de inzet voor het programma LMO.